Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/121 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-02-25
А/120 Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай 2014-02-25
А/119 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-02-24
А/119 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-02-24
А/118 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-02-24
А/116 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-02-24
А/115 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2014-02-24
А/114 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2014-02-24
А/111 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2014-02-21
А/110 Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-21
А/109 Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-21
А/108 Филиппин улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-02-21
А/105 Нэмэлт ажил даалгах тухай 2014-02-20
А/104 Чандмань Налайх ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагааг сайжруулах талаар 2014-02-20
А/103 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-19
А/102 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-19
А/101 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-19
А/100 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-19
А/58 Ухаалаг хот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-01-30
А/57 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу сонгогдсон байршлуудад баригдах авто зам, ус зайлуулах шугам сүлжээ, гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөл боловсруулах тухай 2014-01-30