Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/243 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/242 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/237 Журам батлах тухай 2014-04-04
А/236 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2014-04-04
А/235 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-04-04
А/234 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх, байршил шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/233 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/232 БНСУ-д албан томилолтоор явуулах тухай 2014-04-04
А/231 БНСУ-д сургалтаар явуулах тухай 2014-04-04
А/230 БНСУ-д албан томилолтоор явуулах тухай 2014-04-04
А/229 БНСУ-д албан томилолтоор явуулах тухай 2014-04-04
А/228 Авто зам, замын байгууламжийн трасс, түүний хамгаалалтын бүсийн байршлыг тогтоож, газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-04-03
А/227 Ойжуулалтын ажлын эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-03
А/226 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-03
А/225 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-03
А/224 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-04-03
А/223 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-04-03
А/222 Балетын тайз шинээр бий болгох тухай 2014-04-02
А/221 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-04-02
А/220 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн цэгийг татан буулгах тухай 2014-04-02