Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/39 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Том төрөөс ухаалаг төр рүү” санаачилгыг нийслэлд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр-төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-01-27
А/38 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын барилгын их засварын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-01-24
А/37 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын барилгын их засварын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-01-24
А/36 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-01-24
А/35 “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил”-ийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-01-24
А/34 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-01-24
А/33 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-01-24
А/32 Журам батлах тухай 2014-01-24
А/31 Ү.Энхтайванг зайн сургалтанд хамруулах тухай 2014-01-24
А/30 Магистрантурт суралцуулах тухай 2014-01-24
А/29 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-01-24
А/29 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-01-24
А/28 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай 2014-01-23
А/27 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 2014-01-23
А/26 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу сонгогдсон байршлуудад баригдах инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах тухай 2014-01-23
А/25 “Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2014-01-23
А/22 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2014-01-16
А/21 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-01-16
А/20 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-01-16
А/19 Хот тохижилтын тусгай зориулалтын машин механизм худалдан авах тухай 2014-01-16