Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/284 Цэцэрлэг байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014-04-11
А/283 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-11
А/282 Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан Контрактыг дүгнэсэн дүн, эдийн засгийн үр дүнг дээшлүүлэх зорилтот түвшинг батлах тухай 2014-04-11
А/281 Бүгд Найрамдах Австри улсад туршлага судлах тухай 2014-04-09
А/280 Канад улсын Калгари, Ванкүвер хотуудад томилолтоор явуулах тухай 2014-04-09
А/279 Журам шинэчлэн батлах тухай 2014-04-09
А/277 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-04-09
А/276 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-04-11
А/275 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-04-09
А/274 “Өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй байгуулах гүйцэтгэлийн гэрээ, дүгнэх журам, шалгуур үзүүлэлт”-ийг батлах тухай 2014-04-10
А/272 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2014-04-09
А/271 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-08
А/270 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-08
А/268 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-07
А/267 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-07
А/266 Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-04-07
А/265 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-04-07
А/264 Газар ашиглах эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-04-07
А/263 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-04-07
А/262 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-04-07