Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/101 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-19
А/100 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-19
А/58 Ухаалаг хот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-01-30
А/57 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу сонгогдсон байршлуудад баригдах авто зам, ус зайлуулах шугам сүлжээ, гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөл боловсруулах тухай 2014-01-30
А/56 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-01-30
А/55 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-01-30
А/54 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2014-01-30
А/52 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2014-01-30
А/51 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-01-30
А/48 Эд хөрөнгө шилжүүлж авах тухай 2014-01-30
А/47 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2014-01-30
А/46 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2014-01-30
А/45 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-01-30
А/44 Ажил дүгнэх тухай 2014-01-29
А/43 Санхүүжилтийн түр горим тогтоох тухай 2014-01-29
А/42 Хотын гэрэлтүүлгийн ашиглалт үйлчилгээний тухай 2014-01-29
А/41 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-01-28
А/40 Санхүүжилтийн эрх шилжүүлэх тухай 2014-01-28
А/39 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Том төрөөс ухаалаг төр рүү” санаачилгыг нийслэлд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр-төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-01-27
А/38 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын барилгын их засварын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-01-24