Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/238 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/235 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-02-27
А/234 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-02-27
А/230 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-02-27
А/223 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2020-02-26
А/221 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2020-02-21
А/218 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2020-02-20
А/215 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-02-19
А/213 Боловсрол сургалтын байгууллагын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2020-02-19
А/212 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2020-02-19
А/211 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2020-02-19
А/210 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, хаяг, байршил өөрчлөх тухай 2020-02-18
А/209 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-02-18
А/208 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-02-18
А/207 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2020-02-18
А/206 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-02-18
А/205 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-02-18
А/204 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-02-18
А/197 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2020-02-17
А/193 Гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулах тухай 2020-02-14