Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/518 Цэцэрлэгийн барилга, байгууламжийг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай 2020-04-16
А/517 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2020-04-16
А/516 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2020-04-16
А/515 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-15
А/514 Газрын зөрчил арилгах, орчны аюулгүй байдлыг хангах, дугуйн замын трассыг чөлөөлөх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-04-14
А/511 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2020-04-14
А/508 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2020-04-14
А/505 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-13
А/504 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-13
А/503 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-04-13
А/502 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-04-13
А/501 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, нэр өөрчлөх тухай 2020-04-13
А/500 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, хаяг, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2020-04-10
А/494 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2020-04-10
А/493 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-04-10
А/483 Хугацаа сунгах тухай 2020-04-08
А/482 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-07
А/481 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-07
А/480 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-07
А/477 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07