Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/686 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-20
А/685 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-05-20
А/684 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-05-20
А/683 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-05-20
А/676 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2020-05-19
А/675 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-19
А/674 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-19
А/673 Газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай 2020-05-19
А/672 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2020-05-19
А/671 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-19
А/670 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-05-19
А/669 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-05-19
А/668 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-05-19
А/666 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-18
А/661 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-15
А/659 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-15
А/658 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2020-05-15
А/657 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2020-05-14
А/656 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2020-05-14
А/655 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2020-05-14