Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/646 Барилга акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018-07-16
А/644 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2018-07-10
А/638 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-07-10
А/637 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-10
А/636 Тээврийн хэрэгсэл балансаас хасах тухай 2018-07-10
А/635 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018-07-10
А/633 Техникийн ажлын хороо байгуулах тухай 2018-07-10
А/632 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-07-10
А/630 Гадаад томилолтын тухай 2018-07-09
А/629 Гадаад томилолтын тухай 2018-07-09
А/627 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-09
А/626 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-09
А/625 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-09
А/624 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-09
А/623 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-09
А/621 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-09
А/620 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018-07-06
А/618 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2018-07-06
А/617 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-07-06
А/616 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-07-06