Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/255 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/254 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/253 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/252 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/250 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/249 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/248 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/246 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/245 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/238 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/235 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-02-27
А/234 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-02-27
А/230 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-02-27
А/223 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2020-02-26
А/221 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2020-02-21
А/218 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2020-02-20
А/215 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-02-19
А/213 Боловсрол сургалтын байгууллагын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2020-02-19
А/212 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2020-02-19
А/211 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2020-02-19