Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/261 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/260 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/259 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/258 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/257 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/256 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/255 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/254 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/253 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/252 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/250 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/249 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/248 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/246 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/245 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/238 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/235 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-02-27
А/234 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-02-27
А/230 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-02-27
А/223 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2020-02-26