Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 957 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-09-17
А/ 954 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-09-17
А/ 952 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-09-17
А/ 951 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-09-17
А/ 950 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-09-17
А/ 949 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-09-17
А/ 946 Газар эзэмших эрх олгосон шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай 2019-09-13
А/ 945 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-09-13
А/ 944 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-09-13
А/ 943 Нийслэлийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнд гишүүн шинээр нэмэх тухай 2019-09-13
А/ 942 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-09-13
А/ 941 Нийслэлийн 2019 оны хоёрдугаар ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-13
А/ 939 Журам батлах тухай 2019-09-12
А/ 938 “Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз” УТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2019-09-12
А/ 937 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2019-09-12
А/ 934 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-09-12
А/ 933 “Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2019-09-11
А/ 932 “Цэвэр агаартай-автомашингүй өдөр” зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-09-11
А/ 931 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-11
А/ 930 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-11