Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/474 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/472 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-07
А/471 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/470 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/469 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/467 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/466 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/465 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/464 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/462 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/461 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/460 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/459 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/458 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, нэр өөрчлөх тухай 2020-04-07
А/456 Хотын стандартын баримт бичгийг мөрдүүлэх тухай 2020-04-06
А/455 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-04-06
А/454 Ногоон бүсийн зусланд газрын зөрчил арилгах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-04-06
А/453 Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2020-04-03
А/448 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-31
А/439 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-30