Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 990 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-30
А/ 989 Гадаад томилолтын тухай 2019-09-25
А/ 985 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-09-25
А/ 984 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-09-25
А/ 982 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-09-24
А/ 981 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-09-24
А/ 980 Сургуулийн нэр өөрчлөх тухай 2019-09-24
А/ 978 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2019-09-23
А/ 976 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-20
А/ 972 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-09-18
А/ 970 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-18
А/ 969 Журам батлах тухай 2019-09-18
А/ 966 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-09-18
А/ 965 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-09-18
А/ 964 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-09-18
А/ 963 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-09-17
А/ 962 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-17
А/ 961 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-09-17
А/ 960 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-09-17
А/ 958 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-09-17