Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/405 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-02
А/402 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-05-01
А/401 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-05-01
А/400 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-05-01
А/398 Захирамжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2019-04-30
А/396 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-30
А/395 Теле хяналтын камеруудыг шинээр суурилуулах, түүнд хяналт тавих тухай 2019-04-30
А/389 Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2019-04-23
А/388 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-23
А/387 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-23
А/386 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-23
А/385 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-23
А/384 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-23
А/383 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-23
А/382 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-23
А/381 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-23
А/380 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-23
А/379 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-23
А/378 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-23
А/377 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-23