Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/670 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-05-19
А/669 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-05-19
А/668 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-05-19
А/666 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-18
А/661 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-15
А/659 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-15
А/658 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2020-05-15
А/657 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2020-05-14
А/656 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2020-05-14
А/655 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2020-05-14
А/654 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2020-05-14
А/653 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2020-05-14
А/652 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2020-05-14
А/648 Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-05-14
А/647 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-14
А/638 Санхүүжилтийн тухай 2020-05-11
А/635 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-11
А/634 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-05-11
А/633 Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай 2020-05-11
А/632 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, нэр өөрчлөх тухай 2020-05-11