Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 798 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-08-06
А/ 794 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-05
А/ 793 Зорилт батлах тухай 2019-08-05
А/ 791 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2019-08-05
А/ 790 Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-08-05
А/ 789 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-02
А/ 788 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-02
А/ 787 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2019-08-02
А/ 786 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-02
А/ 784 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2019-08-02
А/ 782 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-08-01
А/ 781 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс барилга хасаж, шинээр барилга байгууламж бүртгэх тухай 2019-08-01
А/ 779 Нийслэлийн өмчөөс төрийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2019-08-01
А/ 778 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-08-01
А/ 777 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-08-01
А/ 776 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-08-01
А/ 775 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-08-01
А/ 774 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгож, баталгаажуулах тухай 2019-08-01
А/ 773 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-08-01
А/ 772 Байгалийн голомтот тарваган тахал болон хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2019-08-01