Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/656 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-28
А/654 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-06-28
А/653 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай 2019-06-28
А/652 Боловсрол сургалтын байгууллагын тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-06-27
А/651 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-06-27
А/650 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-06-27
А/647 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-26
А/645 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-25
А/644 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-25
А/642 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-25
А/641 Төсвийн үндсэн ба нэмэлт дансны үлдэгдлийг буцаан олгох тухай 2019-06-24
А/640 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-24
А/639 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-06-24
А/638 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2019-06-24
А/637 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-24
А/636 Техникийн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-06-24
А/634 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-21
А/633 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-21
А/632 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-21
А/631 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-21