Д.Алтанцэцэгийг томилолтоор ажилуулах тухай

2014-04-25 00:00:00
2014 оны 04 сарын 24 өдөр                                                   дугаар А/324                                  Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг  захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын  тухай хуулийн 29 дүгээр  зүйлийн 29.1.6-ын “з”, 29.2 дахь  хэсэг, Төрийн  албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.9 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Нийслэл дэх Төрийн  албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн  бичгийн  дарга Д.Алтанцэцэгийг Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Хөдөлмөрийн  яамны харьяа “Аж үйлдвэр, хүний нөөцийн  агентлаг”- аас 2014 оны 05 дугаар сарын 18-24-ний өдрүүдэд зохион байгуулах “Удирдлагын түвшний хүний нөөцийн сургалт”-д хамруулсугай.
2. Сургалтын зардал болох 2.550 /хоёр мянга таван зуун тавь/ ам.долларыг Тамгын газрын холбогдох зардлаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.    
3.Албан томилолтын тайланг ирснээс хойш 14 хоногийн дотор Гадаад харилцааны хэлтэст ирүүлэхийг Д.Алтанцэцэгт  үүрэг болгосугай.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                       Э.БАТ-ҮҮЛ