Хүүхдийн тоглоомын талбай тохижилт бүхий автомашины газар доорх зогсоол байгуулах тухай

2014-04-03 00:00:00
2014 оны 04 сарын 3 өдөр                                                    дугаар А/322                             Улаанбаатар хот
Монгол  Улсын Засаг  захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 21.2.4, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  нь:
1. Хүүхдийн тоглоомын талбай, иж бүрэн тохижилт бүхий автомашины газар доорхи зогсоолын газрын байршлыг хавсралтаар баталсугай.
2. Хавсралтаар баталсан 7 ширхэг байршилд хамаарах газрыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд эзэмшүүлэх эрх олгосугай.
3. Газар эзэмших эрх олгогдсон Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу газар эзэмших гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар / Ш.Төмөрбаатар /-т даалгасугай
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР          
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                             Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
...................................сарын ........-ны өдрийн
...................................захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
 
ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ, ТОХИЖИЛТ БҮХИЙ
АВТОМАШИНЫ ГАЗАР ДООРХИ ЗОГСООЛУУДЫН БАЙРШИЛ
 
 
 
 
д/д
 
 
Дүүрэг
 
 
Хороо
 
 
Байршил
Газар доорх зогсоолын
талбай
/м2/
Тохижилт бүхий,
хүүхдийн
тоглоомын талбай/м2/
ЗАА-нд
олгох
эдэлбэрийн хэлбэр
 
1
 
Баянгол
 
18
 
Орон сууцны    42-байрны дунд
 
 
1277
 
2610
 
Эзэмшүүлэх
 
2
 
Сонгинохайрхан
 
17
 
Орон сууцны 32-р байрны дунд
 
4020
 
6184
 
Эзэмшүүлэх
 
3
 
Сонгинохайрхан
 
15
 
Орон сууцны 19-р байрны хойд талд
 
 
4070
 
6735
 
 Эзэмшүүлэх
 
4
 
Хан-уул
 
 
2
 
21-р байрны баруун талд
 
 
1400
 
3730
 
Эзэмшүүлэх
 
5
 
 Баянзүрх
 
7
 
Орон сууцны
2-р байрны зүүн
талд
 
 
 
900
 
 
1550
 
 
Эзэмшүүлэх
 
6
 
Баянзүрх
 
15
 
Орон сууцны
 6-р байрны урд талд
 
 
1280
 
2000
 
Эзэмшүүлэх
 
7
 
 
 
Сүхбаатар
 
3
 
Орон сууцны 13-р байрны зүүн талд
 
912
 
1712
 
Эзэмшүүлэх