Нөхөх олговор олгох тухай

2014-03-04 00:00:00
2014 оны 03 сарын 04 өдөр                                                        дугаар А/142                                 Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2, Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн          20 дугаар зүйлийн 20.1.4, 43 дугаар зүйлийн 43.2, 43.4, Монгол Улсын Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3, 32.3, 32.5.1, 32.5.2, 32.6, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны “Бага сургуулийн барилгын байршил тогтоох тухай” 9/35 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:     
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/316, 2013 оны А/160, 2013 оны А/1130 дугаар захирамжаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт шинээр баригдах Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга, Хөгжлийн банкны хөрөнгөөр Сонгинохайрхан дүүргийн 5,7,8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт өргөтгөл шинэчлэлт хийгдэж буй Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны 3.4 км авто зам, Сонгинохайрхан дүүргийн 3, 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэж буй Буяны замын 5 км авто замын зурваст орсон иргэдийн өмчлөл, эзэмшлийн газар дээр  байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын төсвийг 1,2,3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
2. Хавсралтад дурьдсан 6 иргэнд олгох 351 420 529 / гурван зуун тавин нэгэн сая дөрвөн зуун хорин мянга таван зуун хорин ес / төгрөгийн нөхөх олговрыг нийслэлийн газар чөлөөлөх 2014 оны зардлаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс  /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Иргэн, аж ахуйн нэгжийн өмчлөл, эзэмшлийн газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  тохиролцон байгуулж гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөхийг  Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар / Ш.Төмөрбаатар /-т даалгасугай.
 4.Энэ захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл, Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Гантөмөрт үүрэг болгосугай.                                                                                      
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                    Э.БАТ-ҮҮЛ
Нийслэлийн Засаг даргын  2014 оны          
03 дугаар  сарын 04 -ны өдрийн          
  А/142  дугаар  захирамжийн  1 дүгээр 
хавсралт
 
 
 
 
 
 БАГА СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОР БАРИЛГЫН БАЙРШЛЫН ЗУРВАС ГАЗАРТ ОРСОН
 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 24 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД  ХӨРӨНГИЙН
НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
                                                  
 
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Замын трасст орсон газрын үнэлгээ  
Эдэлбэрийн
хэлбэр
Кадастрын
зураглалын үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэмжээ /м2/ Үнэ
 /төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1
 
Санжхүү
Бадрах
/УС61062511/
 
СХД 24-р
хороо Зээлийн барилга
18-26б
 
 
 
251 268 581
 
 
3 052 000
 
 
700 м2
 
 
 
9 240 000
 
 
өмчилсөн
   
 
263 560 581
 
2
 
Бадрах
Дөлгөөн
/ЧА83102067/
 
СХД 24-р хороо Зээлийн барилга
18-26
 
 
 
20 830 538
 
 
4 309 327
 
 
700 м2
 
 
9 240 000
 
 
өмчилсөн
   
 
34 379 865
 
 
 
 
 
3
 
Цэнд
Отгонтуяа
/ЛА75032707/
 
СХД 24-р хороо Зээлийн барилга
18-26в
 
 
 
 
 
 
11 877 029
 
 
700 м2
 
 
9 240 000
 
 
өмчилсөн
   
 
21 117 029
 
4
 
Цэндээ
Оюунчимэг
/ЧА58102966/
 
СХД 24-р хороо Зээлийн барилга
18-26а
 
 
 
13 838 725
 
 
6 035 400
 
 
687 м2
 
 
9 068 400
 
 
өмчилсөн
   
 
28 942 525
 
                     
                          Нийт-4
 
 
285 937 844
 
 
25 273 756
 
 
2787 м2
 
 
36 788 400
   
 
 
 
 
348 000 000
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын  2014 оны          
03 дугаар  сарын 04 -ны өдрийн          
  А/142 захирамжийн  2 дугаар 
                                                                                                                                                                                              хавсралт
 
 
 
 
 
“ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ГУДАМЖНЫ” 3.4 КМ АВТО ЗАМЫН ЗУРВАС ГАЗАРТ ОРСОН
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРООНЫ ИРГЭНИЙ ЭД ХӨРӨНГИЙН
НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
 
 
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Замын трасст орсон газрын үнэлгээ  
Эдэлбэрийн
хэлбэр
Кадастрын
зураглалын
үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх
хөрөнгө
эд хөрөнгө Хэмжээ
/м2/
Үнэ
/төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1
 
Сандуйжав
Нарантунгалаг
/ДЭ70042706/
 
СХД 5-р хороо Баянгол
27-38в
 
   
 
1 837 585
 
 
14 м2
 
 
184 800
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
2 072 385
 
                     
                          Нийт-1
 
 
 
 
 
1 837 585
 
 
14 м2
 
 
184 800
   
 
50 000
 
 
2 072 385
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын  2014 оны          
03 дугаар  сарын 04 -ны өдрийн          
А/142 захирамжийн  3 дугаар 
                                                                                                                                                                                                хавсралт
 
 
 
 
 
 
БУЯНЫ ЗАМЫН 5 КМ АВТО ЗАМЫН ЗУРВАСТ ОРСОН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
3 ДУГААР ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВОРЫН ТӨСӨВ
 
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Замын трасст орсон газрын үнэлгээ  
Эдэлбэрийн
хэлбэр
Кадастрын
зураглалын
үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэмжээ
/м2/
Үнэ
/төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1
 
Равсал
Золзаяа
/ШЕ65101567/
 
СХД 3 дугаар хороо Бага Наран
17-1/а
 
   
 
506 144
 
 
60 м2
 
 
792 000
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
1 348 144
 
                     
                          Нийт-1
 
 
 
 
 
506 144
 
 
60 м2
 
 
792 000
   
 
50 000
 
 
1 348 144