Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

2014-02-21 00:00:00
2014 оны 02 сарын 21 өдөр                                             дугаар А/110                                 Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай  хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “д”  29.2, Эрчим хүчний тухай хуулийн          7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэг,  Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 36 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны  зорилтод  хөтөлбөр”-ийн 4.1.1.1,  дахь хэсгийг  тус тус үндэслэн         ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Улаанбаатар хотын гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчгүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаанаар хангах  Хөтөлбөрийн төсөл  боловсруулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллуулсугай.
 
Ажлын хэсгийн
дарга:             Б.Бадрал                  Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд
                                                                Захирагчийн ажлын албаны дарга
 
Гишүүд:         Б.Энхбаяр                 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
                                                                албаны Инженерийн байгууламжийн
                                                                хэлтсийн дарга
                      Г.Энхболд                 Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч
                      Т.Батцогт                   Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын орлогч
                       Ж.Баярбаатар           Багахангай дүүргийн Засаг даргын орлогч         
                       Г.Цамбагарав           Багануур дүүргийн Засаг даргын орлогч
                       Ч.Одонхүү                 Налайх дүүргийн Засаг даргын орлогч
                        А.Отгонбаатар         Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогч
                       Л.Амарзаяа              Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын орлогч
                       Ц.Төрхүү                   Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын
                                                                        орлогч
                        Ц.Содхүү                   Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч
                        Н.Шинэболд             Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын    
                                                                 зураг төсөл, газар зохион байгуулалтын
                                                                 хэлтсийн дарга
                        О.Амарбаяр             Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                 Стратегийн  бодлого, төлөвлөлтийн
                                                                 хэлтсийн мэргэжилтэн                         
                        Б.Батчимэг               Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын   
                                                                 кадастрын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 
2
 
                         С.Батжаргал            Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
                                                                        ХК- ний Сүлжээ төлөвлөлтийн инженер  
                                                                        /Зөвшилцсөнөөр/    
                            Л.Хасбаатар            Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
                                                                        ХК-ний  Улаанбаатар салбарын засварын
                                                                        албаны ахлах инженер  /Зөвшилцсөнөөр/
Нарийн бичгийн
дарга:                   Р.Даваасүрэн          Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
                                                                албаны Инженерийн байгууламжийн
                                                                хэлтсийн мэргэжилтэн
                                   
2. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчгүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаанаар хангах  хөтөлбөрийг 2014 оны            04 дүгээр сарын 20-ны дотор боловсруулан Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд оруулан хэлэлцүүлэхийг Ажлын хэсгийн ахлагч Б.Бадралд үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                               Э.БАТ-ҮҮЛ