Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020-03-31 09:00:33

2020 оны 03 сарын 31-ны өдөр                                              Дугаар А/448                                    Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.2-т заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газрын үнэлгээний зэрэглэл, газрын төлбөр тооцох, итгэлцүүрийн тоон утга, түүнийг хэрэглэх зааг, хязгаарыг тогтоосон Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолтой холбоотой газар эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн гомдол, хүсэлтийг судлан санхүүгийн бодит нөхцөл байдалд уялдуулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 

 

Дарга:                            -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

                                      -Дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга нар

                                       /зөвшилцсөнөөр/

 

                                      -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн

                                       хэлтсийн дарга

 

                                       -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн

                                       сангийн хэлтсийн дарга

 

                                      -Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын дарга

 

                                      -Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга

 

                                       -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн

                                        хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

 

                                       -Дүүрэг бүрээс газар эзэмшигч иргэдийн төлөөлөл

                                       /тохиролцсоноор/

Нарийн бичгийн                           

дарга                              -Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны

                                       Үнэлгээ төлбөрийн хэлтсийн дарга

 

      2.Энэ захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч /О.Мөнгөншагай/-д даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                          НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                          БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                          ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                             С.АМАРСАЙХАН