Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
21 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-05
22 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
23 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
24 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
25 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
26 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
27 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
28 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
29 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
30 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14
31 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14
32 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
33 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
34 Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2015-07-01
35 Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2015-07-01
36 Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015-04-02
37 Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015-04-02
38 Нийслэлийн 2014 оны тодотгосон төсөв 2015-01-13
39 Нийслэлийн 2014 оны тодотгосон төсөв 2015-01-13
40 Нийслэлийн 2015 оны төсөв батлах тогтоол 2014-12-17