Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
1 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2019-11-18
2 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоол 2019-07-01
3 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт зохицуулалт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-04-03
4 Нийслэлийн 2019 оны төсөв батлах тухай 2018-12-10
5 Нийслэлийн 2018 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-09-26
6 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2017-12-26
7 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-11
8 2017 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2017-12-01
9 2018 оны төлөвлөлтийн маягт 2017-06-16
10 Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 2017-05-29
11 2017 оны төсвийн тодотгол 2017-05-24
12 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2017-05-18
13 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26
14 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
15 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
16 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
17 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
18 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-10-12
19 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-07-01
20 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20