Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
1 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт зохицуулалт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-04-03
2 Нийслэлийн 2019 оны төсөв батлах тухай 2018-12-10
3 Нийслэлийн 2018 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-09-26
4 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2017-12-26
5 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-11
6 2017 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2017-12-01
7 2018 оны төлөвлөлтийн маягт 2017-06-16
8 Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 2017-05-29
9 2017 оны төсвийн тодотгол 2017-05-24
10 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2017-05-18
11 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26
12 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
13 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
14 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
15 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
16 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-10-12
17 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-07-01
18 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
19 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
20 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-05