Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
1 Төсвийн 2020 оны хуваарь 2020-11-27
2 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн өөрчлөлт 2020-11-24
3 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2020-02-17
4 Нийслэлийн 2020 оны батлагдсан төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-20
5 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2019-11-18
6 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоол 2019-07-01
7 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт зохицуулалт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-04-03
8 Нийслэлийн 2019 оны төсөв батлах тухай 2018-12-10
9 Нийслэлийн 2018 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-09-26
10 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2017-12-26
11 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-11
12 2017 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2017-12-01
13 2018 оны төлөвлөлтийн маягт 2017-06-16
14 Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 2017-05-29
15 2017 оны төсвийн тодотгол 2017-05-24
16 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2017-05-18
17 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26
18 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
19 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
20 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15