Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
141 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2015-06-09
142 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2015-06-09
143 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2015-05-12
144 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2015-05-12
145 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2015-04-09
146 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2015-04-09
147 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 2-р сарын мэдээ 2015-03-10
148 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2015-03-10
149 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
150 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
151 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
152 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
153 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
154 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
155 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
156 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
157 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
158 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
159 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
160 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22