Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
121 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2015-05-12
122 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2015-05-12
123 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2015-04-09
124 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2015-04-09
125 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 2-р сарын мэдээ 2015-03-10
126 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2015-03-10
127 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
128 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
129 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
130 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
131 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
132 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
133 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
134 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
135 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
136 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
137 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
138 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
139 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын товчоо 2014-07-22
140 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16